PT Samaco Karkasindo Utama
Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah

Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah

Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah
Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah
Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah
Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah
Sertifikat NKV Rumah Pemotongan Ayam Modern PT Samaco Karkasindo Utama Juwana Pati Jawa Tengah